Pomiary Elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne: ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów, zabezpieczeń różnicowoprądowych, natężenia oświetlenia, ciągłości PE i małych rezystancji oraz pomiary stanu instalacji odgromowych i próby funkcjonalne instalacji.